Jogok és adatvédelem    
Jogok és adatvédelem
Jogok és adatvédelem

A BellResearch adatkezelési tájékoztatója

A honlap használatával kapcsolatos feltételek

A BellResearch internetes tartalmainak [a bellresearch.com, a bellresearch.hu és az ictreport.hu domainek alá tartozó weboldalak és egyéb fájlok, valamint a BellResearch elektronikus hírlevele] használata az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 • A BellResearch oldalainak tartalmai [szöveges, képi és egyéb információk] szerzői jogvédelem alá esnek. Minden jogot fenntartunk.
 • A "BellResearch" elnevezés és logotípia, illetve a "Magyar Infokommunikációs Jelentés" és a "Hungarian ICT Report" elnevezés és logotípia a BellResearch védjegyei.
 • A Publikációk menüpontban és aloldalain elérhető, valamint a hírlevélben közzétett, nyilvános megjelentetésre szánt közlemények a nyomtatott és online sajtóban külön engedély nélkül közölhetőek. Továbbpublikálás esetén a közlemény oly mértékben és módon dolgozható át, hogy ne sérüljön annak információtartalma [sem a közölt adatok, sem azok összefüggései]. A bármilyen módon megváltoztatott anyagokért a BellResearch nem vállal felelősséget.
 • Az anyagokat közlő vagy azokat saját publikáció elkészítésére felhasználó fél köteles feltüntetni az információk forrását és a honlap webcímét, ahol a közlemény eredeti, teljes szövege elérhető. A forrásmegjelölés formája: "Forrás: BellResearch: <a tanulmány címe> [www.bellresearch.com]".
 • A honlap a publikációkon kívüli egyéb, nem továbbközlésre szánt tartalmainak bárminemű további közzététele, megváltoztatása, illetve más tartalom vagy produktum létrehozására történő felhasználása tilos.
 • A BellResearch hozzájárul ahhoz, hogy a honlap felhasználói a nyilvánosan közölt tartalmakat saját számítógépükön tárolják, illetve azokat kinyomtassák. Az elektronikusan tárolt vagy kinyomtatott tartalmak további használatára a fenti rendelkezések irányadóak, amelyek betartására a felhasználó fél a tartalmakhoz rajta keresztül hozzájutó harmadik személyek figyelmét is köteles felhívni.
 • A BellResearch kizárja mindennemű felelősségét az oldalain megjelenő azon tartalmakra vonatkozóan, amelyek a BellResearch szándéka ellenére vagy tőle függetlenül kerültek közlésre, illetve megváltoztatásra.
 • A BellResearch kizárja mindennemű felelősségét azon harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokra vonatkozóan, melyek a BellResearch oldalairól elérhetőek vagy azokhoz bármilyen módon kapcsolódnak.
 • A BellResearch fenntartja a jogot, hogy oldalainak tartalmát bármikor módosítsa vagy elérhetőségüket megszüntesse.
 • A BellResearch nem vállal garanciát az oldalak folyamatos és hibamentes üzemeltetésére.
 • A BellResearch minden ésszerű intézkedést megtesz a közzétett tartalmak helytállóságának és pontosságának biztosítása érdekében, azonban fenntartja a tévedés jogát. • A BELLRESEARCH KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  BEVEZETÉS

  A Bellresearch Kft. [1133 Budapest, Gogol utca 16., a továbbiakban BellResearch, szolgáltató, adatkezelő] mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  A BellResearch adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.bellresearch.hu/adatvedelem címen.

  A BellResearch fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (kutatas.adatkezeles@bellresearch.com), és kollégánk megválaszolja kérdését.

  A BellResearch elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BellResearch a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  A BellResearch az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [a továbbiakban Info tv.];

  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól [Grt.].

  • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről [Eht.];

  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről [Eker. tv.];

  • 2000. évi C. törvény - a számvitelről [Számv. tv.];

  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről [Katv.];

  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról [a továbbiakban Nytv.]

   

  DEFINÍCIÓK

  Személyes adat: bármely meghatározott [azonosított vagy azonosítható] természetes személlyel [Érintett] kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó és bűnügyi személyes adat; 

  Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre [beleértve a felhasznált eszközt] vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők [pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép] rögzítése is;

  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

  Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az Érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását.

  Közvélemény-kutatás: egyének és csoportjaik [a továbbiakban: Érintett] véleményének és ítéletalkotásuk összetevőinek kutatása.

  Piackutatás: az Érintett fogyasztói szokásának vizsgálata.

  Tudományos kutatás: az a tevékenység, amelynek célja a világról, annak jelentéseiről, a jelenségek összefüggéseiről szerzett ismeretek gyarapítása, és amelynél a vizsgált társadalmi, gazdasági és természeti jelenségek objektív összefüggéseinek a feltárásához név- és lakcímadat vagy a személyekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel szükséges.


  ALAPELVEK A BELLRESEARCH ADATKEZELÉSE SORÁN 

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  a) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy

  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy [16 év alatti személy] nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

  b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

  Személyes adat [beleértve a különleges adatot is] az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


  A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

  A BellResearch tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

  Felhívjuk a BellResearch részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


  A www.bellresearch.com és www.ictreport.hu honlap látogatóinak adatai

  Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: dátum, idő, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe valamint az Internet használata során általánosan elfogadott, a látogatottság adatainak mérésére szolgáló egyéb adatok.

  Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

  Adatfeldolgozó: Data Contact Kft. [1221 Budapest, Arany János u. 100.]

  A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a BellResearch nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

  A honlapon látogatottsági és webanalitikai szolgáltatásokat végez a www.google-analytics.com címen elérhető szolgáltató, melynek keretében sütiket [cookie] és webjelzőket (web beacon) alkalmaz. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

  A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Ezen adatok kezeléséről a fenti címen elérhető adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.


  Telefonos kutatásban részt vevők

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 162. §-a.

  Az adatok forrása: a BellResearch saját adatbázisa, telefonkönyv-adatok, valamint a megrendelő által átadott adatok.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, valamint kutatásonként változó adatkör, melyek jellemzően alap személyes adatok, demográfiai adatok, elérhetőségi adatok. A pontos adatfajtákról az egyes kutatások alkalmával kap a résztvevő tájékoztatást.

  Az adatkezelés időtartama: a piackutatási célú megkeresésekhez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig, a kutatás során megadott adatok pedig a kutatás lezárását követően, de legfeljebb 6 hónap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

  Adatfeldolgozó: -

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását a telefonos operátornak is jelezheti, vagy alábbi elérhetőségeink bármelyikén is kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89976/2015.


  Személyes kutatásban részt vevők

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Az adatok forrása: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, véletlen séta során megkérdezett személy adatszolgáltatása, a megrendelő által átadott adatok.

  A kezelt adatok köre: iktatási sorszám, azonosítószám, valamint kutatásonként változó adatkör, melyek jellemzően alap személyes adatok, demográfiai adatok, elérhetőségi adatok, mint pl., a válaszadó neve, telefonszáma, neme, e-mail címe, születési éve, végzettsége, internetezési, telefonálási szokása, e-mail címe, kérdezés dátuma. A pontos adatfajtákról az egyes kutatások alkalmával kap a részt vevő tájékoztatást.

  Az adatkezelés időtartama: a piackutatási célú megkeresésekhez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig, a kutatás során megadott adatok pedig a kutatás lezárását követően, de legfeljebb 6 hónap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

  Adatfeldolgozók: Bau-Kom-Ker Kft. 1201 Budapest, Wesselényi u 77., mint iratmegsemmisítésére felelős alvállalkozó valamint a kutatásokkal összefüggő adatkezelések technikai feladatait ellátó, a BellResearch által igénybevett egyéb alvállalkozók. Az aktuális adatfeldolgozókról az egyes kutatások kezdetén tájékoztatjuk a kutatásban résztvevőket. SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) mint az e-mailes kapcsolattartást kiszolgáló online rendszer üzemeltetője.

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását az alábbi elérhetőségeink bármelyikén kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89976/2015


  Fókuszcsoportos kutatásban részt vevők

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Az adatok forrása: a BellResearch saját adatbázisa, telefonkönyv-adatok, valamint a megrendelő által átadott adatok.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, hang- és képfelvétel, valamint, kutatásonként változó adatkör, melyek jellemzően alap személyes adatok, demográfiai adatok, elérhetőségi adatok [név, nem, kor, iskolai végzettség, telefonszám]. A pontos adatfajtákról az egyes kutatások alkalmával kap a résztvevő tájékoztatást.

  Az adatkezelés időtartama: a kutatás lezárását követően, de legfeljebb 6 hónap elteltével az adatok megsemmisítésre kerülnek.

  Adatfeldolgozó: -

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását az alábbi elérhetőségeink bármelyikén kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89979/2015.


  PIXER kvalitatív piackutatási minőségbiztosítási rendszer

  Az adatkezelés célja: PIXER a Minőségi piackutatásért Egyesület piackutatási adatbázisában a piackutatásokban részt vevők azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 2001.évi CVIII. törvény 3/A § valamint 2008.évi XLVIII. törvény 6.§,  2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

  Az adatok forrása: Érintett saját adatszolgáltatása.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, születési hely és idő, valamint a piackutatás ideje, típusa és témája, amelyben az érintett részt vett.

  Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 3 év a kutatásban való részvételre kiválasztottaknál; a kiválasztásra nem kerültek adatai a döntést követően azonnal törlésre kerülnek.

  Adatfeldolgozó: PatroNet Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. IV/2.) mint az informatikai rendszer üzemeltetője; Cyber Systems Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) mint az adatok tárolási helyének szerverterem-üzemeltetője. A kutatásokkal összefüggő adatkezelések technikai feladatait ellátó, a BellResearch által igénybevett alvállalkozók. Az aktuális adatfeldolgozókról az egyes kutatások kezdetén tájékoztatjuk a kutatásban résztvevőket.

  Adattovábbítás címzettje: Pixer Egyesület

  Adattovábbítás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, 2001.évi CVIII. törvény 3/A § valamint 2008.évi XLVIII. törvény 6.§,  2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

  Továbbított adatok köre: név, születési hely és idő, a kutatásban való részvétel időpontja, a kutatás témája, regisztráció dátuma, felhasználói azonosító.

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását az alábbi elérhetőségeink bármelyikén kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: 01485-0002


  Mélyinterjús kutatásban részt vevők

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Az adatok forrása: a BellResearch saját adatbázisa, valamint a megrendelő által átadott adatok.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, hangfelvétel, valamint, kutatásonként változó adatkör, melyek jellemzően alap személyes adatok, demográfiai adatok, elérhetőségi adatok [név, beosztás, nem, kor, iskolai végzettség, telefonszám]. A pontos adatfajtákról az egyes kutatások alkalmával kap a részt vevő tájékoztatást.

  Az adatkezelés időtartama: a kutatás lezárását követően, de legfeljebb 6 hónap elteltével az adatok megsemmisítésre kerülnek.

  Adatfeldolgozó: -

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását az alábbi elérhetőségeink bármelyikén kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89980/2015.


  Webes kutatások válaszadói adatbázisa

  Az adatkezelés célja: tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása, és azokhoz kapcsolódó nyereményjátékok lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása valamint 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése továbbá a 2001. évi CVIII. törvény 13/A §.

  A kezelt adatok köre: Kutatásonként változó adatkör, melyek jellemzően alap személyes adatok, demográfiai adatok, elérhetőségi adatok. A pontos adatfajtákról az egyes kutatások alkalmával kap a részt vevő tájékoztatást.

  Az adatkezelés időtartama: a kutatás lezárását követően, de legfeljebb 6 hónap elteltével az adatok megsemmisítésre kerülnek.

  Adatfeldolgozók: A kutatásokkal összefüggő adatkezelések technikai feladatait ellátó, a BellResearch által igénybevett alvállalkozók. Az aktuális adatfeldolgozókról az egyes kutatások kezdetén tájékoztatjuk a kutatásban résztvevőket.

  A további kutatási célú megkeresés megtiltását az alábbi elérhetőségeink bármelyikén kérheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89978/2015, NAIH-86204/2015, NAIH-90472/2015


  Lakossági paneltagok

  Az adatkezelés célja: tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz / felméréshez kapcsolódó adatkezelés

  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

  Az adatok forrása: az érintett személy adatszolgáltatása.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési dátum, nem, állandó lakhely irányítószáma és település neve, családi állapot, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, családi és egyéni jövedelem, háztartás mérete, 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma és születési éve, mobiltelefonszám, honlap látogatási szokásokat rögzítő adat.

  Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a BellResearch, mint adatkezelő részéről, amíg az érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését, legkésőbb az adatkezelés időtartamának végéig [2025. december 31.].

  Adatfeldolgozók: -

  A részt vevő a paneltagságról való leiratkozási szándékát alábbi elérhetőségeink bármelyikén jelezheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: adatvedelem@mond6od.hu

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86203/2015.


  Lakossági paneltagsággal kapcsolatos nyereményjáték

  Az adatkezelés célja: nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

  Az adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján, a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, születési dátum, nem, állandó lakhely irányítószáma és település neve, családi állapot, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, családi és egyéni jövedelem, háztartás mérete, 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma és születési éve, mobiltelefonszám, honlap látogatási szokásokat rögzítő adat.

  Az adatok forrása: az érintett személy adatszolgáltatása.

  Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a BellResearch, mint adatkezelő részéről, amíg az érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését, legkésőbb az adatkezelés időtartamának végéig [2025. december 31.].

  Adatfeldolgozók: -

  A részt vevő a paneltagságról való leiratkozási szándékát alábbi elérhetőségeink bármelyikén jelezheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: adatvedelem@mond6od.hu

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86204/2015.


  Vállalati paneltagok

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Az adatok forrása: a BellResearch adatbázisa, céginformációs adatbázisok, az érintett személy adatszolgáltatása.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, beosztás, e-mail cím, mobil és vezetékes telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

  Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) mint az e-mailes kapcsolattartást kiszolgáló online rendszer üzemeltetője.

  A részt vevő a paneltagságról való leiratkozási szándékát alábbi elérhetőségeink bármelyikén jelezheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89977/2015.


  Intézményi paneltagok

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tudományos-, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

  Az adatok forrása: a BellResearch adatbázisa, céginformációs adatbázisok, az érintett személy adatszolgáltatása.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, beosztás, e-mail cím, mobil és vezetékes telefonszám.

  Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

  Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) mint az e-mailes kapcsolattartást kiszolgáló online rendszer üzemeltetője.

  A részt vevő a paneltagságról való leiratkozási szándékát alábbi elérhetőségeink bármelyikén jelezheti:

  Postai úton: Bellresearch Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 16.

  Elektronikus levél útján: kutatas.adatkezeles@bellresearch.com

  Telefonon: 06.1.477.0100

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89977/2015.


  Válaszadói ajándék átvételi elismervények nyilvántartása

  Az adatkezelés célja: az ajándék átadások dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: név, aláírás, dátum, időpont, valamint a vásárlási utalvánnyal kapcsolatos adatok.

  Az adatkezelés időtartama: 8 év.


  A kutatások során megadott adatok kezelése

  Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során adott válaszokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk, olyan technikai eljárásokkal, amely a későbbi beazonosíthatóságot is lehetetlenné teszi. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

  Kivételt képeznek ez alól azon kutatások, ahol az érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján a személyes azonosítókat a BellResearch a kutatási adatokkal együtt kezeli, a kutatás érdekében.


  Egyéb adatkezelések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

  A BellResearch a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   

  A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  A BellResearch számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, valamint a zárt szerverszobában lévő szervere a székhelyén, valamint a Data Contact Kereskedelmi és Informatikai és Tanácsadó Kft. [1221 Budapest, Arany János u. 100.] Adatparkjában találhatók.

  A Bellresearch Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető [rendelkezésre állás];

  b) hitelessége és hitelesítése biztosított [adatkezelés hitelessége];

  c) változatlansága igazolható [adatintegritás];

  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett [adat bizalmassága]

  legyen.

  A BellResearch olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  A BellResearch az adatkezelés során megőrzi

  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  A BellResearch és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól [e-mail, web, ftp, stb.] függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

  A piackutatási interjúk technikai eszközökkel [diktafon, kamera stb.] történő megfigyeléséhez és rögzítéséhez az interjú kezdete előtt kérjük az Érintettek beleegyezését. A felvételek feldolgozása anonim módon történik.

   

  AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

  Név: BellResearch Piackutató, Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Kft.

  Székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 16.

  Képviselő: Horváthné Pintér Éva, Gál Tamás

  Cégjegyzékszám: 01-09-700542

  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  Adószám: 12727434-2-41

  Telefon: +36-1-477-0100

  E-mail: info@bellresearch.com


  Adatkezelési nyilvántartási számok: 01485-0002, NAIH-86203/2015, NAIH-86204/2015, NAIH-89976/2015, NAIH-89977/2015, NAIH-89978/2015, NAIH-89979/2015, NAIH-89980/2015, NAIH-90472/2015


  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

  Az Érintett kérelmére a BellResearch tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről [székhelyéről], az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. A BellResearch a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BellResearch költségtérítést állapít meg. 

  A BellResearch a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az illetékes Hatóság elrendelte.

  A BellResearch a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

  A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Az előzőek szerinti tájékoztatásadás, helyesbítés, illetve törlés a törvényes 30 napos határidőn belül a kutatási igazgató, aki erről írásban értesíti az Érintetteket.

  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  a) a személyes adatok kezelése [továbbítása] kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  A BellResearch - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben az Érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

  A BellResearch az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő BellResearch ellen bírósághoz fordulhat. Ebben az esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

  Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetőleg az illetékes Hatóságot arra kötelezi, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést tegye lehetővé. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzését, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Érintett, e törvényben védett jogai megkövetelik.

  A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Telefax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Budapest, 2015. szeptember 1.
  EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
  Kód:
  BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.